Regulamin

Regulamin serwisu prazag.pl

DEFINICJE:

Usługodawca – portal prazag.pl

Pracownik – osoba szukająca pracy, zarejestrowana na platformie prazag.pl

Pracodawca – osoba rekrutująca pracowników, zarejestrowana na platformie prazag.pl

Użytkownik – ogół Pracowników i Pracodawców

Platforma – aplikacja internetowa znajdująca się pod adresem prazag.pl wraz z subdomenami i podstronami prowadzona przez Usługodawcę.

CZĘŚĆ I – OBOWIĄZKI I PRAWA USŁUGODAWCY

Usługodawca umożliwia bezpłatną prezentację Pracownikowi na stworzonym do tego celu profilu zawodowym w formie autoprezentacji (reklamy własnej osoby i dokonań).

Usługodawca dba o uaktualnianie informacji pomocnych w znalezieniu zatrudnienia: materiałów własnych, tekstów, analiz, prezentacji firm i instytucji wspierających.

Usługodawca dba o odpowiednią promocję portalu celem dotarcia do potencjalnych pracodawców poprzez kampanie reklamowe, promocyjne oraz rzetelność i prawdziwość zamieszczanych informacji dotyczących obowiązujących przepisów w zakresie zatrudniania pracowników w Polsce.

Usługodawca dba o funkcjonalność portalu oraz uaktualnianie informacji dotyczących rynku pracy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

– przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją serwisu,

– odmowy świadczenia usług jeśli Pracodawca lub Pracownik narusza Regulamin,

– dowolnej modyfikacji świadczonych usług, narzędzi oraz sposobu działania serwisu, poprzez zmianę Regulaminu.

Usługodawca może zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, narusza dobra osobiste lub interesy Usługodawcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ustalenia między Pracownikiem i Pracodawcą. Jedyną usługą świadczoną przez Usługodawcę jest skontaktowanie ze sobą Pracownika i Pracodawcy.

Usługodawca za swoją pracę pobiera od Usługobiorcy trzy rodzaje opłat: miesięczną, półroczną i roczną.

Płatność odbywa się poprzez platformę PayPal lub przelewem tradycyjnym lub poprzez szybki przelew DotPay na konto wskazane przez Usługodawcę. Dostęp do serwisu następuje po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu kwoty na rachunku Usługodawcy. Dostęp do serwisu wygasa automatycznie po upływie określonego czasu w danym pakiecie czasowym.

Usługodawca zobowiązuje się do naprawienia szkody w przypadku awarii technicznej portalu, braku dostępu lub innych nieprzewidzianych okoliczności związanych z siecią informatyczną. W takim przypadku Pracodawca wydłuży okres korzystania z dostępu do bazy proporcjonalnie do czasu jego braku dla Pracodawcy. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji drogą mailową.

CZĘŚĆ II – OBOWIĄZKI I PRAWA PRACOWNIKA

Pracownik ma prawo do zamieszczania informacji na swój temat na profilu zawodowym. Pracownik ma prawo opublikować listy referencyjne, curriculum vitae, przebieg pracy zawodowej i te informacje, które uzna za stosowne celem zareklamowania swojej osoby na platformie. Odpowiedzialność za prawdziwość zamieszczanych informacji o sobie ponosi Pracownik. Pracownik ma obowiązek usunięcia profilu w momencie jego dezaktualizacji.

Pracownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w profilu zawodowym.

Pracownik akceptuje konieczność zamieszczenia aktualnego numeru telefonu lub innego komunikatora, aby Pracodawca w sposób bezpośredni mógł skontaktować się z nim.

Pracownik zamieszczając swoje ogłoszenie reklamujące jego osobę ma prawo zmieniać dane w swoim profilu, zamieszczać dodatkowe dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje, znajomość języków obcych itp.

Pracownik może zachować swój profil nawet w przypadku, gdy jest zatrudniony. Przebywanie na portalu daje mu szansę na pozyskanie lepszej pracy i możliwość stałego poszukiwania pracodawcy. Warunkiem zamieszczenia profilu zawodowego jest chęć podjęcia pracy jak i jej zmiany.

Pracownik w każdej chwili może usunąć swój profil bez podawania przyczyn. Celem usunięcia konta, prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail kontakt@prazag.pl

Założyć profil może osoba niezamieszkująca terytorium Polski.

CZĘŚĆ III – OBOWIĄZKI I PRAWA PRACODAWCY

Profile zawodowe są dostępne nieodpłatnie dla Pracodawcy do momentu decyzji o chęci nawiązania kontaktu z konkretnym Pracownikiem.

Wykupienie konta premium uprawnia do wystawienia ogłoszeń o pracę. Dodatkowo uprawnia ono do zapoznania się z numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej Pracowników

Cennik kont premium:

Miesięczne konto premium (31 dni ważności konta) – 29.99 zł netto,

Kwartalne konto premium (93 dni ważności konta) – 129.99 zł netto,

Roczne konto premium (365 dni ważności konta) – 299 zł netto

Pracodawca, aby skorzystać z danego profilu zawodowego, akceptuje fakt podania danych osobowych lub/i firmowych, celem wystawienia przez Usługodawcę faktury za usługi.

Pracodawca jest odpowiedzialny za własną ofertę pracy, jej rodzaj i warunki finansowe proponowane potencjalnemu pracownikowi.

Pracodawca ma prawo do wyboru potencjalnego pracownika, którym jest zainteresowany.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść oferty pracy, jej rodzaj, charakter, wysokość wynagrodzenia, formułę zatrudnienia.

Pracodawca po zapoznaniu się z ofertą Użytkownika nie ma obowiązku zatrudniania go. Obowiązują zasady jak w przypadku standardowej rekrutacji do pracy.

CZĘŚĆ IV – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W razie zmiany którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.

Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

 

prazag.pl

Praca dla Polaków za granicą

Platforma dla osób poszukujących Polskich pracowników. Jak również dla osób poszukujących pracy za granicą.

 

Polecamy

Śledź nas: